روند جهانی اشتغال زنان (سازمان بین المللی کار - مارس 2008)

مترجم : بهزاد، رامین؛ طاهری پور، هما | 1389

 بررسی تاثیرات اجتماعی ناشی از اجرای طرح دورکاری (مطالعه موردی: کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

نویسنده : ازکیا، مصطفی؛ طاهری پور، هما | 1393