کاربر گرامی: این پرسشنامه به منظور اخذ نظرات ارزشمند شما در راستای بهینه‌سازی سامانه اطلاع رسانی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است. خواهشمند است با کمال دقت به سوالات زیر پاسخ دهید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

مشخصات فردی:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفا نظرات خود را در هر یک از موارد زیر بیان کنید:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفا میزان رضایت خود را در هر یک از موارد زیر بیان نمایید:

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ