سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1378 تا سال 1388 تحت عنوان سالنامه آماری نیروی انسانی بوده و پس از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1389، این نشریه تحت عنوان سالنامه آماری و از سال 1390 تا سال 1399 تحت عنوان آمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی تهیه و تدوین شده است. این سالنامه آماری برای پاسخگویی به نیازهای آماری برنامه ­ریزان، پژوهشگران، محققان و ... در حوزه های مختلف مانند بودجه و نیروی انسانی، جمعیت و نیروی کار، تعاون، روابط کار، رفاه اجتماعی و ... تدوین می گردد. همچنین سالنامه آماری استان ها در سایت مربوط به هر استان قابل دسترسی می باشد.
این پرسشنامه به منظور اخذ نظرات ارزشمند شما در خصوص مطالب ارایه شده در فصول مختلف سالنامه آماری و گنجاندن مباحث و موضوعات مورد نیاز در سالنامه مذکور می باشد که نهایتا منجر به ارتقای کیفیت سالنامه آماری وزارتخانه خواهد شد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.
مشخصات کاربر
*
*
*
*
میزان رضایت شما در هر یک از موارد زیر:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*