ماهنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی با هدف ارایه اطلاعات ماهانه در زمینه کار، تعاون و رفاه  اجتماعی برای اولین بار در بهمن ماه 1398به صورت آزمایشی و از فروردین ماه  سال 1399 با اخذ بازخوردهای مناسب به صورت مستمر توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی تدوین گردیده است، تاکنون در این نشریه سعی شده است اطلاعات بروز شده، هر ماه در سطح مدیران ارشد وزارتخانه منتشر شود. بدین ترتیب طی سال 1399 با توجه به نیازهای مدیران و کاربران این نشریه، جداول هر حوزه بیشتر شده، تا جایی که در حال حاضر این نشریه بالغ بر 90 جدول اطلاعاتی مهم بر حسب استان را در زمینه‌های مختلف مانند جمعیتی، بازار کار، کارگاهی، رفاه، کشاورزی و شیلات، تسهیلات رفاهی خانوارها و تسهیلات پرداختی برخی موسسات و بانک‌ها و ...  شامل می‌شود که سری زمانی مناسبی را در اختیار برنامه‌ریزان، مدیران و پژوهشگران و ... قرار خواهد داد. همچنین یادآور می ­شود ، انتشار عمومی این اطلاعات از طریق سامانه اطلاع ­رسانی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی  با فاصله 6 ماهه صورت خواهد گرفت.