اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان ئو بلوچستان 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد