ساختار مدیریتی ارکان نظام آماری

    ساختار مدیریتی ارکان نظام آماری وزارت­ از رده‌های زیر تشکیل شده است:

 

       الف- شورای عالی آمار

 

v     مرکز آمار ایران (دبیرخانه شورای عالی آمار)

v     کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار

 

      ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

v      حوزه وزارتی

v      معاونت­های وزارت متبوع

v      واحدهای ستادی و اجرایی

 

     ج- کمیته آماربخشی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

v     مرکز آمار و اطلاعات راهبردی (دبیرخانه کمیته)

v     واحدهای آماری سازمانهای وابسته

v     واحدهای معاونت­های تخصصی وزارتخانه

v     دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری/ دفتر آمارهای بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران

v     دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی

v     کارگروه­های تخصصی آمار