ساختار مدیریتی ارکان نظام آماری

    ساختار مدیریتی ارکان نظام آماری وزارت­ از رده‌های زیر تشکیل شده است:

 

       الف- شورای عالی آمار

 

v     مرکز آمار ایران (دبیرخانه شورای عالی آمار)

v     کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار

 

      ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

v      حوزه وزارتی

v      معاونت­های وزارت متبوع

v      واحدهای ستادی و اجرایی

 

     ج- کمیته آماربخشی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

v     مرکز آمار و اطلاعات راهبردی (دبیرخانه کمیته)

v     واحدهای آماری سازمانهای وابسته

v     واحدهای معاونت­های تخصصی وزارتخانه

v     دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری/ دفتر آمارهای بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران

v     دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی

v     کارگروه­های تخصصی آمار

  شرح وظایف ارکان نظام آماری

  1- شورای عالی آمار

   علت وجود شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران (دبیرخانه شورا) و کمیسیون تخصصی شورای مزبور در نظام آماری وزارت، ناشی از آن است که مشارکت این سه نهاد در صورت لزوم و در موارد خاص و  فوق العاده با تصمیم‌گیری و تصویب قوانین، مقررات، هماهنگی‌ها و راهکارهای نظارتی برای فعالیت‌های آماری در نظام آماری حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی درنظر گرفته شود. در شرایطی که توافق ارکان نظام آماری ذیربط بر مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های کلی حاصل نشود، حصول این توافق از طریق دخالت و مشارکت سه نهاد مزبور میسر می‌گردد.

2- وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی

   ترکیب، ساختار، تشکیلات و شرح وظایف معاونت­ها، واحدهای ستادی و اجرایی پس از ادغام وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، تعاون و رفاه و تامین اجتماعی در سال 1390 مصوب و تبیین شده و چگونگی انجام فعالیت­های آماری و گردش کار آن مدون شده است.

3- کمیته آمار بخشی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   براساس مجموعه قوانین، مقررات و آیین نامه‌های نظام آماری کشور ، کمیته آمار بخشی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت متبوع تشکیل شده است. این کمیته با ترکیب اعضای مشروحه زیر برای ساماندهی فعالیت‌های آماری و انعکاس مشکلات وضعیت موجود و نیازهای آماری حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند. اعضای کمیته عبارتند از:

·             قائم مقام وزیر(رئیس کمیته)

·             رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی (دبیرکمیته)

·             مدیرکل مربوط از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (عضو کمیته)

·             مدیران کل دفاتر موضوعی ذیربط از مرکز آمار ایران (عضو کمیته)

·             مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی (عضو کمیته)

·             مدیران آماری سازمان­های وابسته وزارت متبوع (عضو کمیته)

·             نمایندگانی از معاونت­های وزارتخانه (ترجیحاً مدیر کل- عضو کمیته)

·             یک نفر از اساتید رشته آمار به انتخاب رئیس کمیته (عضو کمیته)

وظایف کمیته‌ آمار بخشی تعاون، کار و ر فاه اجتماعی

1) تشکیل کارگروه­های تخصصی

2) هماهنگی و پیگیری درخصوص معرفی اعضا، تهیه پیش نویس احکام اعضا، ابلاغ احکام و ....

3) شناسایی تنگناها، مشکلات و امکانات آماری موجود

4) شناسایی اقلام آماری و آمارهای مورد نیاز برنامه و توسعه

5) مطالعه و پیشنهاد تعاریف و مفاهیم کاربردی در فعالیت‌های ­آماری

6) نظارت بر بکارگیری تعاریف و مفاهیم آماری استاندارد شده   

7) تدوین گزارش تحلیلی وضع موجود فعالیت‌های آماری

8) پیشنهاد و ارائه برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت فعالیت‌های آماری

9) نظارت در پیاده سازی و راه اندازی نظام تولید آمارهای ثبتی‌ با انجام هماهنگی‌های لازم و همکاری با مرکز آمار ایران  

10) ارائه پیشنهادات لازم برای مکانیزه کردن آمار و اطلاعات موجود و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری

11) ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اتصال پایگاه اطلاعات آماری به شبکه اطلاع رسانی آماری ‌کشور

12) ارائه پیشنهادات لازم برای تسهیل اطلاع رسانی و ارائه آمارهای تولید شده به کاربران آمار

13) پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری

14) پیشنهاد طرح­های آماری مورد نیاز و تهیه برنامه اجرایی آن­ها به همراه تمام مدارک و مستندات مطابق با الگوی آیین‌نامه اجرایی طرح­های آماری مصوب شورای ‌عالی آمار

15) هماهنگی و پیگیری لازم برای اجرای مصوبات شورای‌ عالی آمار در زمینه فعالیت‌های آماری

16) بررسی و تأیید مقدماتی نتایج حاصل از انجام فعالیت‌های آماری و ارسال آن به دبیرخانه شورای‌ عالی آمار

17) هماهنگی با شورای عالی آمار و دستگاه­های مرتبط با تولید آمار از جمله مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور