جلد کتاب معنی دارسازی داده ها

معنی دار سازی داده ها

برگرفته از سند کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد-اروپا

ترجمه:  سید نعمت اله میر فلاح نصیری، فاطمه قاسمی، بنفشه رئیسی، گلشاد حسامی، هما طاهری پور

ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی 

سال نشر : 1395