مشخصات   

 علیرضا زاهدیان 

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی 

رییس مرکز
 سوابق تحصیلی و آموزشی 
 • دانشجوی دکتری رشته آمار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز(1397)
 •  فوق لیسانس آمار از دانشگاه تربیت مدرس (1378)
 •   لیسانس آمار از دانشگاه علامه طباطبایی (1374) 
سوابق شغلی 
 • مشاور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر(۱۳۹۷)
 • معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران (1393)
 • رییس پژوهشکده آمار (1390)
 • معاون طرحهای آماری مرکز آمار ایران (1385)
 • رییس پژوهشکده آمار (1383)
 • مشاور رئیس مرکز آمار ایران (1383)
 • مسئول طرح بهنگام سازی چارچوب کارگاه‌های کشور (1382)
 • کارشناس مسئول دفتر طرحهای فنی و چارچوبهای آماری (1381)
 • کارشناس دفتر تهیه طرحهای فنی و چارچوبهای آماری (1380)
 • مسئول تشکیل دفتر آمارهای ثبتی (1379)
 • مسئول طرح ساماندهی نظام آمارهای ثبتی کشور (1378)
 • نماینده ناظر مرکز آمار ایران در طرح ساماندهی نظام آمارهای ثبتی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (1377)
 • نماینده ناظر مرکز آمار ایران در طرح ساماندهی نظام آمارهای ثبتی سازمان هواپیمایی کشوری (1376)
 • همکار قراردادی مرکز آمار ایران (سال1375)
  سوابق علمی و تحقیقاتی 
 •  رتبه بندی استانهای کشور بر اساس سطح درآمدی خانوارها (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر(1398)
 •  برآورد تعداد بیمه ­شدگان، مستمری­ بگیران، هزینه­ ها و درآمدهای صندوق بیمه اجتماعی اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (1398)
 •  برآورد جامعه هدف و نرخ پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (1398)
 •  بررسی روند شاخصهای نیروی کار کشور 1395-1384 (1396-پژوهشکده آمار)
 •  شناسایی و رصد شاخصهای سیاستهای کلی جمعیت از نگاه آمار (1395- پژوهشکده آمار)
 •  سرشماری ثبتی مبنا بر اساس سرشماری آدرس محور (1394- پژوهشکده آمار)
 •  بررسی ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی جمعیت بر اساس سنین منفرد در سرشماری‌های 1385 و 1390(پژوهشکده آمار)
 •  بررسی نحوه نگرش زوجهای در آستانه ازدواج و زنان همسر دار 15-49 ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن (پژوهشکده آمار)
 •  مدل‌سازی و پیش‌بینی مرگ و میر در ایران: 1357- 1425(پژوهشکده آمار)
 •  روند تحولات جمعیت ایران، گذشته حال و آینده(پژوهشکده آمار)
 •  رابطه بین اندازه خانوار و درآمد خانوار(پژوهشکده آمار)
 •  انطباق آماری رکوردهای سرشماری عشایری 1387 و سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 با رکوردهای سازمان ثبت احوال کشور(پژوهشکده آمار)
 •  بررسی تاثیر سطح تحصیلات بر درآمد خانوارهای کشور طی سالهای 1385 تا 1390(پژوهشکده آمار)
 •  تحلیلی بر وضعیت افراد دو شغله در کشور (پژوهشکده آمار)
 •  کاربرد آمار در بانکداری (پژوهشکده آمار)
 •  بررسی روند استفاده از تسهیلات و امکانات در اختیار خانوارها از سال 1370 تا 1388(پژوهشکده آمار)
 •  انطباق آماری رکوردها و بکارگیری آن در بهنگام‌سازی چارچوب گارگاههای کشور (پژوهشکده آمار)
 •  تعیین ریسک افشا و نحوه‌ی انتشار ایمن داده‌های طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی (پ‍ژوهشکده آمار)
 •  بررسی روشهای ارزیابی چارچوبهای کارگاهی (مرکز آمار ایران)
 •  بهنگام‌سازی چارچوب کارگاه‌های کشور(مرکز آمار ایران)
 •  بررسی روشهای انطباق رکوردهای آماری(مرکز آمار ایران)
 •  کاربرد چارچوبهای چندگانه در آمارگیری‌ها (مرکز آمار ایران)
 •  طراحی روش ارزیابی رضایت کاربران مرکز آمار ایران(پ‍ژوهشکده آمار)
   
 سوابق عضویت 
 • رییس کمیته تحلیلهای آماری و آینده ­پژوهی صندوق بیمه کشاورزان، عشایر و روستائیان (1398)
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی مهاجرت؛ الگوها، پیامدها و سیاستها (1394)
 • دبیر همایش تحلیل یافته‌های سرشماری نفوس و مسکن 1390(1392)
 • دبیر همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (1391)
 • عضو شورای راهبردهای جمعیتی کشور(سازمان ثبت احوال کشور)
 • دبیر همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور
 • عضو کمیته علمی همایش تحلیل آمارهای مهاجرت
 • رئیس کمیته علمی کنفرانس تحلیل نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن
 • عضو کمیته علمی همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار
 • عضو کمیته آمارهای رسمی انجمن آمار ایران
 • عضو شورای عالی پژوهش مرکز آمار ایران
 • مسئول گروه تهیه طرح سرشماری عشایری سال(1387)
 • مسئول گروه تهیه طرح طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور
 • مسئول گروه تهیه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385