رییس مرکز     

خانم رئیسی

علیرضا زاهدیان

رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی                 

 • تلفن مستقیم :                 88955033
 • تلفن:                         12- 88977405
 • داخلی :                                       2315
 • دورنگار :                           88955034
 •  ایمیل :       Arzahedian51@gmail.co
 • آدرس تهران، خیابان  دکتر فاطمی، روبروی خیابان حجاب، ساختمان شماره 3 وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ، پلاک 255
 •   کد پستی :                     1414658196

 • اطلاعات بیشتر ...  
 خانم رئیسی  آقای اصغری  

بنفشه رییسیخانم رئیسی

معاون تهیه ، تنظیم و پردازش اطلاعات                

 • تلفن مستقیم :                                  88967053
 • تلفن:                                          12- 88977405
 • داخلی :                                                       2348
 • دورنگار :                                            88955034
 • ایمیل:          rbanafsheh7352@gmail.com 

صمد اصغری

معاون پژوهش و مطالعات آماری 

 • تلفن مستقیم :                                   88955033
 • تلفن:                                           12- 88977405
 • داخلی :                                                         2309
 • دورنگار :                                             88955034
 • ایمیل :                   s_asghari@yahoo.com

  خانم طاهری پور خانم صباغی  خانم ملک پور2  خانم گودرزی

هما طاهری پورخانم رئیسی

رییس گروه گردآوری و انتشار آمار و اطلاعات               

 • تلفن:                        12- 88977405
 • داخلی :                                       2310
 • دورنگار :                          88955034
 • ایمیل:  homa.taheripour@gmail.com

   

شهلا صباغی

رییس گروه پژوهش و نظارت  

 • تلفن:                          12- 88977405
 • داخلی :                                       2319
 • دورنگار :                            88955034
 • ایمیل :     shsa55@yahoo.com                                                               

کیانا ملک پور

رییس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات  

  • تلفن:                12- 88977405
  • داخلی :                              2318
  • دورنگار :                  88955034
  • ایمیل :  malekpour_kiana@yahoo.com

  ثریا گودرزی

  رییس گروه پردازش و داده آمایی 

  • تلفن:                         12- 88977405
  • داخلی :                                       2314
  • دورنگار :                           88955034
  • ایمیل :  Sorayasun2001@yahoo.com