پیشینه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

با توجه به نقش و اهمیت آمار در برنامه ریزی های اصولی و در راستای دستیابی به اهداف برنامه های توسعه، وزارت کار و امور اجتماعی سابق از بدو تأسیس و بنا بر وظایف محوله در خصوص مسائل نیروی انسانی و کار، اقدام به تاسیس اداره آمار نموده است. در سال 1325، واحدی به نام اداره آمار و بررسی ها در نخستین سازمان وزارت کار و تبلیغات و زیرنظر اداره کل آمار ایجاد شد، سپس در سال 1329، این اداره به اداره آمار و اطلاعات تغییر عنوان داد که تحت نظارت مدیرکل اداری انجام وظیفه می نمود. در سال 1341 به پیشنهاد سازمان برنامه در وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل مطالعات نیروی انسانی و آمار تشکیل شد. واحد مزبور در سال 1345 به اداره کل آمار تغییر نام داد و تحت نظارت معاونت طرحها و بررسی ها قرار گرفت و در سال 1348، با عنوان اداره کل آمار نیروی انسانی به معاونت نیروی انسانی منتقل و تا سال 1356، در همین حوزه معاونت انجام وظیفه می کرد. در سال 1356، از ادغام دو اداره کل آمار نیروی انسانی و اشتغال واحدی با عنوان اداره کل مطالعات نیروی انسانی و اشتغال ایجاد گردید و عهده دار وظایف جدیدی شد. در سال 1359، اداره کل مطالعات نیروی انسانی و اشتغال، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، صندوق کارآموزی، اداره کل استخدام اتباع بیگانه و کانونهای کارآموزی ادغام شدند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشکیل گردید. در سال 1360، بار دیگر اداره کل مطالعات نیروی انسانی از سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی منتزع شد و تحت نظارت مطالعات نیروی انسانی تغییر عنوان داد و تا سال 1369 نیز با همین عنوان باقی ماند. از سال 1374 با ادغام اداره کل آمار و مطالعات نیروی انسانی و دفتر خدمات ماشینی واحدی تحت عنوان اداره کل آمار و خدمات ماشینی شکیل شد که تحت نظارت معاونت برنامه ریزی و سیاست گذاری اشتغال قرار داشت. در سال 1385این اداره کل به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار تغییر نام پیدا کرد. پس از ادغام سه وزارت خانه ، در چارت سازمانی مصوب سال 1391 علاوه بر تغییر نام به مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، جایگاه مرکز نیز در ساختار سازمانی تغییر یافت و زیر مجموعه حوزه وزارتی قرار گرفته است. اهمیت و نقش آمار و اطلاعات حوزه های کار، تعاون و رفاه در تصمیم گیری و تصمیم سازی در راستای اهداف و ماموریت های وزارت متبوع بر کسی پوشیده نیست به گونه‌ای که نیاز به آن به شکل روز افزون ملموس و محسوس می‌باشد .مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، یکی از با سابقه ترین واحدهای آماری و متولی اصلی در امر اطلاع رسانی، ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات در حوزه های کار، تعاون و رفاه می باشد. این خدمات از طریق نیازسنجی، شناسایی، تولید یا گردآوری، آمایش و به هنگام سازی اطلاعات و آمار و با تعامل و مشارکت سازمان های ذیربط مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، پاسخگوی نیازهای ذینفعان بوده و منجر به تولید دانش در راستای ماموریت های وزارت متبوع خواهد بود.