وظایف مصوب مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 
• سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی نظام آماری وزارت متبوع جهت تولید، پردازش و ارایه اطلاعات.
• مطالعه، تدوین واجرای طرحهای آماری (سرشماری و نمونه گیری) و انتشار نتایج آن (در صورت لزوم با همکاری مرکز آمار ایران)
• تحقیق، مطالعه و بررسی روش های پیشرفته علمی به منظور بهره برداری در تهیه و اجرای طرح های آماری مورد نظر.
• تعامل مستمر با مرکز آمار ایران و سایر نهادها و دستگاههای متولی آمار در کشور با هدف توسعه و تولید آمارهای مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه و به روز رسانی و استاندارد سازی تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی های مرتبط.
• ارایه تعاریف و مفاهیم استاندارد و راهنمایی های فنی آماری به واحدهای وزارت متبوع و نظارت بر سیستم های اطلاعاتی عملیاتی به منظور به کارگیری استانداردهای مربوطه.
• تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه گزارش های تحلیلی، تطبیقی از آمارها و اطلاعات موجود و انتشار آن.
• ساماندهی، استقرار و نظارت بر نظام آمارهای ثبتی وزارتخانه با هماهنگی واحدهای ذیربط.
• ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدهای وزارت متبوع و پاسخگویی به استعلامهای خارج از وزارتخانه.
• بهره برداری از شیوه های نوین در اطلاع رسانی و انتشارآمار و استقرار سامانه خدمات آماری.
• آموزش، نظارت و ارزیابی طرحهای آماری با هدف کاهش خطا در داده های آماری و رفع مشکلات اجرایی آنها.
• تعامل با مراکز آماری داخلی و بین المللی و مبادله هر گونه دستاوردهای علمی، فنی و آماری.
• همکاری و تعامل با مرکز آمار ایران جهت تهیه حسابهای اقتصادی بخش تعاون.
• نیازسنجی، شناسایی و به روز رسانی اقلام اطلاعاتی و شاخص های آماری مورد نیاز وزارت متبوع.
• همکاری موضوعی در طراحی زیر ساختها و بهره برداری از پایگاه های اطلاعاتی وزارت متبوع.
• بهره برداری و به روز رسانی پایگاه اطلاعات یکپارچه و جامع رفاه و تامین اجتماعی (بانک اطلاعات ایرانیان)
• تهیه، تدوین و انتشار آمارنامه های تخصصی از مجموعه فعالیتهای وزارت متبوع و سازمانهای وابسته به صورت ادواری.