Loading
رسانه جدید
ویژه نامه آماری روز جهانی کار و کارگر
روز اول ماه می به نام روز جهانی کارگر شناخته می شود بر این اساس ، نسبت به تهیه ویژه نامه روز کارگر جهت ارایه آمارهای مرتبط به این قشر اقدام نموده است.
بررسی آماری ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست
گزارش مذکور به بررسی آماری ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست می پردازد.
گزارش تحلیل آماری روند تورم در فروردین 1400
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه 1400، نرخ تورم ماهانه با افزایش 0.9 واحد درصدی (نسبت به اسفند 1399) به 2.7 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 0.8 واحد درصد افزایش به 49.5 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه 1400 نیز با 2.5 واحد درصد افزایش به 38.9 درصد رسیده است.
گزارش بررسی هزینه های پوشاک و کفش در سبد مصرفی خانوارهای کشور طی سال های 98-1390
گزارش مذکور به بررسی متوسط هزینه های پوشاک و کفش و سهم آن از هزینه کل خانوار در هر یک از دهک های درآمدی، پرداخته شده است.
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
نرخ شیوع کم توانی ذهنی
از تقسیم افراد دارای کم توانی ذهنی به کل جمعیت کشور بدست می‌آید و به ازای هر 10هزار نفر جمعیت تعیین می‌شود.
۱ صفحه ۲ از ۲