Loading
رسانه جدید
گزارش بررسی هزینه های حمل و نقل در سبد مصرفی خانوارهای کشور طی سال های 98- 1390
این گزارش بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران طی سال های 98-1390، به بررسی متوسط هزینه های حمل و نقل و سهم آن از هزینه کل خانوار در هر یک از دهک های درآمدی، پرداخته شده است.
گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری- آذر 1399
در گزارش مذکور، قیمت اقلام خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها نشان داده شده است.
مجموعه اطلاع نگاشت انواع درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98 -1397
انواع درآمد خانوارهای کشور به تفکیک شهری و روستایی برگرفته از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران طی سال 98-1397
گزارش تحلیل آماری روند تورم در آذر 1399
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ماه 1399، نرخ تورم ماهانه با کاهش 3.2 واحد درصدی به 2 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 1.6 واحد درصد کاهش به 44.8 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ّآذر ماه 1399 نیز با 1.5 واحد درصد افزایش به 30.5 درصد رسیده است.
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۵
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
صفحه ۱ از ۲ ۲