Loading
رسانه جدید
پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها کشور در بخش تعاون سال 1398
این گزارش به منظور تعیین سهم تعاون در تولید مسکن مناطق شهری کشور و تامین بخشی از آمارهای ساختمان و مسکن، بر اساس نتایج طرح جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور که توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود، تهیه شده است.
گزارش تحلیل آماری روند تورم در دی 1399
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در دی ماه 1399، نرخ تورم ماهانه با کاهش 0.2 واحد درصدی به 1.8 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 1.4 واحد درصد افزایش به 46.2 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه 1399 نیز با 1.7 واحد درصد افزایش به 32.2 درصد رسیده است.
مروری بر منابع درآمدی خانوارهای کشور طی سالهای 98-1397
در این گزارش سعی شده است بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به صورت تفصیلی به بررسی متوسط درآمد پولی یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی بر اساس منابع مختلف تامین درآمد در سطح کل کشور و استان ها پرداخته شده است.
بررسی درآمد خانوارهای کشور برحسب ویژگی های شغلی سرپرست خانوار طی سالهای 1398-1392
در این گزارش به بررسی درآمد های خانوار (اعم از پولی و غیر پولی ) از منابع مختلف درآمدی با توجه به ویژگی‌ های شغلی سرپرست خانوار ( وضع شغلی، گروه شغلی و فعالیت اصلی محل کار ) پرداخته شده است.
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۵ ۵
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
صفحه ۱ از ۲ ۲