Loading
رسانه جدید
اطلاع نگاشت (اینفوگرافیک) وی‍ژه روز آموزش های فنی و حرفه ای
در تقویم رسمی کشور ، 6 مرداد ماه روز ملی آموزش های فنی و حرفه ای نامگذاری شده است.
گزارش تحلیل آماری روند تورم در تیر ماه 1400
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه 1400، نرخ تورم ماهانه با افزایش 1.0 واحد درصدی (نسبت به خرداد 1400) به 3.5 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 4.0 واحد درصد کاهش به 43.6 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1400 نیز با 1.2 واحد درصد افزایش به 44.2 درصد رسیده است.
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۴ بعدی »
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
نرخ شیوع کم توانی ذهنی
از تقسیم افراد دارای کم توانی ذهنی به کل جمعیت کشور بدست می‌آید و به ازای هر 10هزار نفر جمعیت تعیین می‌شود.