Loading
رسانه جدید
گزارش بررسی هزینه های مسکن خانوارهای کشور:98-1390
متوسط هزینه سالانه مسکن یک خانوار شهری به متوسط هزینه‌ کل از 33.4 درصد در سال 1390 به 36.4 درصد در سال 1398 و در یک خانوار روستایی به متوسط هزینه‌ کل از 18.3 درصد در سال 1390 به 18.0 درصد در سال 1398 رسیده است.همچنین نسبت اجاره‌نشینی خانوارهای شهری از 23.1 درصد در سال 1390 به 24.1 درصد در سال 1398
گزارش تحلیل آماری روند تورم در بهمن 1399
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ماه 1399، نرخ تورم ماهانه با افزایش 1.8 واحد درصدی به 2.5 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 2.0 واحد درصد افزایش به 48.2 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی بهمن ماه 1399 نیز با 2.0 واحد درصد افزایش به 34.2 درصد رسیده است.
گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری- دی1399
در گزارش مذکور، قیمت اقلام خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها نشان داده شده است.
چکیده پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور - بهار 1399
به منظور تعیین سهم تعاون در تولید مسکن مناطق شهری کشور و تامین بخشی از آمارهای ساختمان و مسکن، چکیده نتایج طرح "جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور- بهار 1399" تهیه شده است.
۱ ۲ صفحه ۳ از ۵ ۴ ۵
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
صفحه ۱ از ۲ ۲