Loading
رسانه جدید
گزارش تحلیل آماری روند تورم در شهریور ماه 1400
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه 1400، نرخ تورم ماهانه با افزایش 7.0 واحد درصدی (نسبت به مرداد 1400) به 3.9 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 0.5 واحد درصد افزایش به 43.7 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 نیز با 0.6 واحد درصد افزایش به 45.8 درصد رسیده است.
بررسی ارتباط بین قیمت های تولید کننده و مصرف کننده در برخی از محصولات منتخب کشاورزی و دامی در کشور طی فصول سال های 99- 1397
در گزارش مذکور آمار متوسط قیمت تولیدکننده و متوسط قیمت مصرف کننده برخی محصولات کشاورزی و میزان شکاف بین این دو بصورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بولتن آماری فصل تابستان
بولتن آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی با هدف انعکاس فعالیت های نظام آماری وزارتخانه، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی و همچنین آخرین اخبار و اطلاعات آماری در سطح ملی و بین المللی تهیه و تدوین شده است
گزارش بررسی روند متوسط  قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری- مرداد ماه 1400
در گزارش مذکور، قیمت اقلام خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها نشان داده شده است.
مقایسه تعداد شاغلین به تفکیک فعالیت های عمده اقتصادی -بهار 1399 -بهار 1400
در این گزارش سعی شده است با بررسی تغییرات تعداد شاغلین در بهار سال 1400 نسبت به بهار سال 1399 ، به تفکیک فعالیتهای اقتصادی منتخب، تصویری از تاثیر شیوع بیماری کرونا در بهار 1400 ارائه شود.
اطلاع نگاشت(اینفوگرافیک) ویژه روز تعاون
در تقویم رسمی کشور ، 13 شهریور ماه روز تعاون نامگذاری شده است.
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۴ ۳ ۴ بعدی »
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
نرخ شیوع کم توانی ذهنی
از تقسیم افراد دارای کم توانی ذهنی به کل جمعیت کشور بدست می‌آید و به ازای هر 10هزار نفر جمعیت تعیین می‌شود.