Loading
رسانه جدید
گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری - اسفند ماه 1399
در گزارش مذکور، قیمت اقلام خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها نشان داده شده است.
کارگاههای صنعتی 10 نفر و بیشتر کارکن، بخش تعاون 1397
برای شناخت دقیق، رفع مشکلات و انجام برنامه‌ریزی‌های آتی در بخش صنعت، ضروری است اطلاعات تفصیلی و بهنگام کارگاه‌های صنعتی در قالب زیر جامعه‌های خاص از جمله جامع تعاونی‌ها جمع‌آوری گردد. لذا این مرکز با استفاده از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، اقدام به تهیه این گزارش نمود
گزارش تحلیل آماری روند تورم در اسفند 1399
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در اسفند ماه 1399، نرخ تورم ماهانه با کاهش 0.7 واحد درصدی (نسبت به بهمن 1399) به 1.8 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 0.5 واحد درصد افزایش به 48.7 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1399 نیز با 2.2 واحد درصد افزایش به 36.4 درصد رسیده است.
بولتن آماری
بولتن آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی با هدف انعکاس فعالیت های نظام آماری وزارتخانه، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی و همچنین آخرین اخبار و اطلاعات آماری در سطح ملی و بین المللی تهیه و تدوین شده است
۱ صفحه ۲ از ۵ ۳ ۴ ۵
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
صفحه ۱ از ۲ ۲