Loading
رسانه جدید

 

گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری- آبان 1399 (جدید)
در گزارش مذکور، قیمت اقلام خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها نشان داده شده است.
فایل استان در یک نگاه حاوی اطلاعات کشوری و استانی که به صورت ماهانه و در فرمت اکسل و شامل اطلاعات منتخب جمعیت و نیروی کار، روابط کار، بیمه های اجتماعی و حمایتی، رفاه، تعاون، اقتصادی و .. می باشد.
گزارش تحلیل آماری روند تورم در آبان 1399
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در آبان ماه1399، نرخ تورم ماهانه با کاهش 1.8 واحد درصدی به 5.2 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 5 واحد درصد افزایش به 46.4 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ّآبان ماه 1399 نیز با 1.8 واحد درصد افزایش به 29 درصد رسیده است.
بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری طی سال های 1392تا 1398
در این گزارش به منظور آگاهی از میزان تغییرات میانگین ساعت کار معمول در هفته در کشور و در بخش های مختلف اقتصادی، از نتایج آمارگیری نیروی کار طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
صفحه ۱ از ۲ ۲