Loading
رسانه جدید
ویژه نامه آماری روز جهانی کار و کارگر
روز اول ماه می به نام روز جهانی کارگر شناخته می شود بر این اساس ، نسبت به تهیه ویژه نامه روز کارگر جهت ارایه آمارهای مرتبط به این قشر اقدام نموده است.
بررسی آماری ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست
گزارش مذکور به بررسی آماری ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست می پردازد.
گزارش تحلیل آماری روند تورم در فروردین 1400
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه 1400، نرخ تورم ماهانه با افزایش 0.9 واحد درصدی (نسبت به اسفند 1399) به 2.7 درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه با 0.8 واحد درصد افزایش به 49.5 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه 1400 نیز با 2.5 واحد درصد افزایش به 38.9 درصد رسیده است.
گزارش بررسی هزینه های پوشاک و کفش در سبد مصرفی خانوارهای کشور طی سال های 98-1390
گزارش مذکور به بررسی متوسط هزینه های پوشاک و کفش و سهم آن از هزینه کل خانوار در هر یک از دهک های درآمدی، پرداخته شده است.
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
صفحه ۱ از ۲ ۲